Sayuki talks at Seiwakai

■講師紗幸(フィオナ・グラハ ム)氏
(芸者、早稲田大学講師)

講師紗幸(フィオナ・グ5]\ム)氏 (芸者、早稲田大学講師)